Dolomiti Utazási Iroda •  
 •  

Általános Szerződési Feltételek

UTAZÁSI FELTÉTELEK


1. A Dolomiti Utazásszervező és Szolgáltató Kft. – a továbbiakban DOLOMITI – (6000 Kecskemét, Jókai u. 40., Adószáma: 13519340-2-03, Cégjegyzékszáma: 03-09-112617/8, GKM szerinti nyilvántartási száma: U-000710) az alábbiakban a 214/1996 (XII.23.) Kormányrendelet 3.§-ának megfelelően – utazási szolgáltatásait Magyarországon felajánló katalógusban – közzéteszi az alábbi, általános üzleti feltételekről szóló tájékoztatót.

Az utazási szerződésre a DOLOMITI katalógusában, az utazási szolgáltatásról szóló egyéb tájékoztatójában, az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 415 - 416.§, az utazási szerződésekről szóló 214/1996 (XII.23.) Kormányrendelet rendelkezései, illetve az utazási-, az utazást közvetítői szerződésekre a hatályos 281/2008 (XI./28.) Kormányrendeletben, illetőleg a jelen szerződési feltételekben foglaltak az irányadóak. Ugyanezen szerződési feltételek alkalmazandók abban az esetben is, ha a szerződés tárgyát kizárólag szállás szolgáltatás, vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb egyedi szolgáltatás képezi.

2. Az utazási szerződés az utasok és a DOLOMITI között a hivatkozott jogszabályok és a feltételek szerint a jelentkezés nyilvántartásba vételével, vagy az előleg befizetésével, és ezzel egy időben az utazási szerződés elfogadásával, jogi személy esetében az utazás írásos megrendelése átadásával jön létre.

 • a) Ha az utas nem személyesen jár el (jelentkezés, előlegfizetés, stb.), megbízottja jogosult helyette és nevében eljárni az utazási szerződés létrehozásakor. Amennyiben az eljáró személy (megbízott), az utas (megbízó) és közte létrejött jogviszonyt a DOLOMITI felé szabályszerű – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (utas) válik. A megbízott köteles minden az utazási szerződéssel kapcsolatos birtokába jutott okiratot, tájékoztatót a megbízónak (utasnak) haladéktalanul átadni. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó, a DOLOMITI-t ért, illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik.
 • b) Ha a DOLOMITI a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha a DOLOMITI az utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban külön értesíti. Ezen értesítésig az utas jelentkezését a DOLOMITI bármikor visszavonhatja és a befizetett előleget visszafizeti.

3. Arészvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások (szállás, ellátás, utazás, stb.) díját, a külön fel nem tüntetett esetekben a DOLOMITI eljárási díját, illetőleg a szervezési költségét, továbbá az ÁFA összegét foglalja magában. Egyes utaknál a helyszínen a szolgáltatások igénybevétele előtt (megérkezéskor) valutában kauciót kell fizetni, amit az utas a szolgáltatások igénybevételét követőn akkor kap vissza, ha a szálláshely berendezéseiben nem okozott kárt, illetve nincs leltárhiány és a szálláshelyet olyan állapotban adta át, ahogy átvette. Egyes utaknál az utasnak a helyszínen további költségeket kell fizetni (pl. üdülőhelyi díj, végtakarítás, áramfogyasztás, stb.). az iroda az erre vonatkozó, rendelkezésére álló információkat az utazási szerződésben, vagy annak mellékleteiben teszi közzé.

4. Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, fuvardíj, valamint valutaárfolyam megváltozása miatt a DOLOMITI legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 naptári nappal a részvételi díjat megemelheti. Ha a díj emelkedésének mértéke a 8%-ot meghaladja, az utas az erről kapott értesítésről számított 3 napon belül elállhat a szerződéstől és a DOLOMITI a befizetett összeget teljes egészében visszafizeti, vagy amennyiben mód van rá és az utas igényli, a DOLOMITI az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatást nyújt. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű, akkor a DOLOMITI a díjkülönbözetet az utasnak megtéríti.

5.

 • a)A teljes részvételi díj 40%-át kell előlegként a jelentkezéskor befizetni. A fennmaradó összeget az utazás megkezdése előtti 30. naptári napig kell befizetni, kivéve azt az esetet, amikor az adott útra vonatkozó szerződés kiegészítése ennél korábbi határidőt ír elő. Amennyiben ezen időpontig az utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, a DOLOMITI írásbeli nyilatkozatával elállhat a szerződéstől. Az utas ez esetben köteles a DOLOMITI-nek a szerződés 6. pontjában közölt költségeit az ott szabályozott módon és mértékben, az utazás lemondásra vonatkozó előírások figyelembevételével megtéríteni.
  Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30. napon belül történik, akkor a részvételi díj 100%-át kell a DOLOMITI irodájában befizetni. A DOLOMITI a teljes részvételi íj befizetésének tényét alapfeltételnek tekintve, a szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt vagy vouchert ad át az utasnak az utazás megkezdése előtt 1 héttel. Az utalványt vagy vouchert az utazás megkezdése előtt vagy megérkezéskor a DOLOMITI megbízottjának be kell mutatni, ellenkező esetben az utas nem jogosult az szolgáltatások igénybevételére. Az utazás során az utas a DOLOMITI útján a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt befizetéssel veheti igénybe.
 • b) A katalógusban nem szereplő, illetve az ott megadott időpontoktól, áraktól eltérő utak megrendelése esetén (egyedi megrendelés) a részvételi díj megfizetésének feltételeit az Utazási Szerződés mellékletét képező visszaigazolás tartalmazza.

6.

 • aAmennyiben az utas nem az Utazási Feltételek 4. pontjában foglaltak miatt áll el az utazási szerződéstől, illetve egyéb okból nem vehet részt az utazáson, a megrendelt szolgáltatás árából az alábbi kötbérköltséget (az utazás lemondásának és kezdő időpontjának naptári nap szerint számított különbözete szerint) kell a megrendelés lemondásakor megfizetnie: Általános feltételek:

A lemondás és az utazás közötti napok száma

Stornó díj

  60 - 35

10%

34 - 20

50%

19 -10

75%

9 - 0

100%

 • b) Amennyiben az utas által befizetett összeg nem fedezi a DOLOMITI Utazási Feltételének 6. pontjában, illetve az utazási szerződésben megállapított költségeit, az utas köteles a különbözetet a lemondás időpontjától számított 8 napon belül a DOLOMITI-nek megtéríteni.

7. Ha az utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az utasnak ugyanezen utazásra jelentkező házastársa, gyermeke, szülője vagy testvére lemond, a lemondás miatt az Utazási Feltételeke 6. pontja szerinti kötbérköltséget tartozik megfizetni.

8.

 • a)Az utazás időtartamára az egyes részszolgáltatások meghatározására, a teljesítés módjára és a részvételi díj összegére vonatkozóan a DOLOMITI által közzétett adatokban történt esetleges változásokról a DOLOMITI írásban tájékoztatót küld az utazás előtt, vagy személyesen közli azokat az utassal.
 • b) A DOLOMITI fenntartja a jogot a szálloda (szálláshely) kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos értékű és jellegű programokra való felcserélésére.

9.

 • aA DOLOMITI az utazás indulása előtti 20. naptári napig kártérítés nélkül, a befizetett összeg teljes visszatérítése mellett a szerződéstől írásban tett nyilatkozattal elállhat, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható – az emberi életet és egészséget, vagyonbiztonságot veszélyeztető – külső körülmény veszélyezteti.
 • b) Ha a DOLOMITI a szerződéstől a 9. a) pontban meghatározott esetben és módon eláll, az utas jogai a következők:
  • az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására a DOLOMITI-nek lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű, a DOLOMITI köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni, vagy
  • követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését és a díj után évi 20% mértékű kamat megfizetését.

10. ADOLOMITI felel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. Nem megfelelően teljesített szerződés esetén a DOLOMITI köteles a díjat arányosan visszatéríteni.

 • a) Ha a DOLOMITI az utazás megkezdését követően a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja, a költség különbözet az utasra nem hárítható át. Ha a DOLOMITI ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, a DOLOMITI köteles az utast az utazás kiinduló helyére szállítani, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett szolgáltatások értékével csökkentett díjat visszafizetni.
 • b) A DOLOMITI nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe. A fakultatív programra befizetett díjat, amennyiben az kellő számú jelentkező hiányában elmarad az utazás befejezését követően a DOLOMITI visszatéríti.
 • c) A szerződésszegéssel okozott kárt a DOLOMITI köteles megtéríteni. Azonban a kár megtérítésének kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben általában elvárható.
 • d) Amennyiben az utazást vis major, háborús események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért a DOLOMITI felelősséget nem tud vállalni, így az ezen okokból jelentkező többletköltségek az utast terhelik.
 • e) Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
 • f) Az Utazási Szerződés hibás teljesítése esetén az utas köteles kifogását a hiba felfedezése után haladéktalanul (24 órán belül) bejelenteni; a közlés késedelméből eredő kárért felelős. A DOLOMITI idegenvezetője (vagy helyszíni szolgáltatója) az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A helyi képviselő köteles a DOLOMITI-t tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket nyomban megtenni. Az utasnak kifogásait az utazás tényleges befejezését követő 8 napon belül írásban a DOLOMITI tudomására kell hoznia. A kifogás késedelmes előterjesztéséből eredő károkért az utas felelősséggel tartozik (Ptk.306.§/4/bekezdés).
 • g) A DOLOMITI utazásközvetítője által értékesített utazási szolgáltatás esetében, az utazásközvetítő felelőssége másodlagos, a jogok és kötelezettségek közvetlenül terhelik egymással szemben az utast és a DOLOMITI-t.

11. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az utas maga gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából a DOLOMITI, vagy közreműködője (pl. fuvarozó vállalat, légitársaság) átvette.

12. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám- és devizajogszabályok, egészségügyi előírások, stb.) valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik.

13. A DOLOMITI kötelezi magát, hogy az utazási ajánlataiban minden esetben jelzi, hogy a részvételi díj tartalmazza-e a baleset-, betegség- és poggyász-, valamint az útlemondási biztosítást.

14. Az utas az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg megismeri és tudomásul veszi az útlemondási biztosítás feltételeit

15. A DOLOMITI a működéséhez előírt vagyoni biztosíték vonatkozásában a QBE Insurance Europe Limited Ltd. Magyarországi Fióktelepével kötött szerződést.

16. A DOLOMITI által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat a Kecskeméti Bíróság kizárólagos illetékességének.

17. Az utólagos díjemelés indokoltsága, az utazási szerződés hiányossága, a tájékoztató füzettel összefüggő jogsértések tekintetében az utas a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat.

18. A DOLOMITI fenntartja a jogát, hogy a tájékoztatókban foglaltakról – kivételesen, indokolt esetben – eltérjen.

19. A DOLOMITI a katalógusban és tájékoztatóiban előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállal.

20. A DOLOMITI a változtatás jogát fenntartja.

ÁSZF melléklet letöltése ITT

Dolomiti Utazásszervező és Szolgáltató Kft.

még töltünk